تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, اسفند ۲, ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۶
صدای مشتری : ۲۶۷۰۲۲۰۷-۰۲۱
تا اطلاع ثانوی، تنها مناطق ۱ و ۳ تهران

پرتقال

 پرتقال تامسون جنوب کوهستان

پرتقال تامسون جنوب کوهستان

۱۷:۴۶، ۱۳۹۵-۱۲-۰۲
۹۵۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
ناموجود
 پرتقال تامسون شمال

پرتقال تامسون شمال

۱۲:۵۷، ۱۳۹۵-۱۱-۲۳
۲۹۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
ناموجود
 پرتقال رسمی شمال (شهسوار)

پرتقال رسمی شمال (شهسوار)

۱۲:۲۲، ۱۳۹۵-۱۱-۳۰
۳۵۸۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
 پرتقال والنسیا ممتاز جنوب

پرتقال والنسیا ممتاز جنوب

۱۲:۲۰، ۱۳۹۵-۱۱-۲۸
۸۷۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
تامسون آبدار مجلسی

تامسون آبدار مجلسی

۱۰:۲۷، ۱۳۹۵-۱۲-۰۲
۴۸۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
تامسون سوپر (مجلسی)آبدار

تامسون سوپر (مجلسی)آبدار

۱۰:۲۹، ۱۳۹۵-۱۲-۰۲
۷۸۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
پرتقال آبدار جنوب ممتاز

پرتقال آبدار جنوب ممتاز

۱۴:۱۱، ۱۳۹۵-۱۱-۱۶
۶۴۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
پرتقال تامسون جنوب ممتاز

پرتقال تامسون جنوب ممتاز

۱۷:۴۶، ۱۳۹۵-۱۲-۰۲
۷۸۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
ناموجود
پرتقال تو سرخ جنوب

پرتقال تو سرخ جنوب

۱۸:۱۳، ۱۳۹۵-۱۱-۲۷
۴۸۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
ناموجود
پرتقال توسرخ شمال

پرتقال توسرخ شمال

۱۴:۰۸، ۱۳۹۵-۱۰-۲۷
۲۵۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
ناموجود
پرتقال توسرخ ممتاز جنوب

پرتقال توسرخ ممتاز جنوب

۱۰:۵۸، ۱۳۹۵-۱۱-۲۷
۷۸۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»
پرتقال شهسوار ممتاز

پرتقال شهسوار ممتاز

۱۲:۲۱، ۱۳۹۵-۱۱-۳۰
۵۸۰۰ تومان| واحد: «کیلو گرم»